Login Arts
Login patiënt

Disclaimer

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het bezoeken en gebruiken van de website van het Klinisch Laboratorium Declerck houdt in dat u zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke wetten, evenals aan latere wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden.

1.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het Klinisch Laboratorium Declerck hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. 

De persoonlijke gegevens die Klinisch Laboratorium Declerck ontvangt via invulformulieren op deze website (vb mutualiteitsgegevens, artsenregistratie, contactinformatie, e-mail…) worden enkel gebruikt voor intern bedrijfsbeheer, met name patiëntenadministratie, rapportering aan aanvragende geneesheren, tarificatie, facturatie, klantenregistratie en het sturen van informatie die daarmee verband houdt naar de klanten persoonlijk.

Informatie die opgegeven wordt in het kader van een sollicitatie, wordt met dit doel behandeld en bewaard, en dit met de grootste zorgvuldigheid. 

De algemene informatie die Klinisch Laboratorium Declerck via deze website ontvangt en opslaat kan worden gebruikt voor statistische analyse en websitemanagement, met als doel de website verder te optimaliseren en de geleverde diensten te verbeteren.

Het Klinisch Laboratorium Declerck zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de ontvangen gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

Het Klinisch Laboratorium Declerck verbindt er zich toe de verzamelde data in geen geval te verkopen of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

De wet van 8 december 1992 geeft u recht op inzage en correctie van uw gegevens. U kunt hiervoor schriftelijk of via e-mail contact opnemen met het Klinisch Laboratorium Declerck, Motestraat 35 te 8850 Ardooie.

2. Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website aangeboden wordt kan op geen enkele wijze rechten of aanspraak ontleend worden. De diensten en materialen op deze website kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Het actualiteitsgehalte van de aangeboden informatie dient in functie van de verschijningsdatum geïnterpreteerd te worden.

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Het Klinisch Laboratorium Declerck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites.

Het Klinisch Laboratorium Declerck waarborgt niet dat deze website vrij is van virussen of andere componenten met schadelijk karakter. 

3. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, publiceren, reproduceren, verspreiden, verdelen, opslaan, verkopen, aanpassen en gebruiken voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website is verboden zonder schriftelijke toestemming van het Klinisch Laboratorium Declerck, tenzij anders is aangegeven. 

4. Toepasselijk recht, geschillen

Ieder geschil met betrekking tot de site van het Klinisch Laboratorium Declerck bvba valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Klinisch Laboratorium Declerck bvba gevestigd is, bevoegd.