Skip to main content
Labo Ardooie
© 2022 - Algemeen Medisch Laboratorium West - Touts droits réservés
Algemeen Medisch Laboratorium West

Klinisch Laboratorium Declerck

Téléchargez le plan d'accès

Privacy verklaring Sonic Healthcare Benelux

De groep Sonic Healthcare Benelux omvat volgende vennootschappen:

 • Algemeen Medisch Laboratorium, A.M.L. (Antwerpen) - www.aml-lab.be
 • Medvet bvba - www.medvet.be
 • Medisch Labo D. Van Waes - D. Declerck (Brugge) - www.labovanwaes.com - www.laboardooie.be
 • Klinisch Labo Rigo (Genk) - www.laborigo.be
 • Labo Lokeren (Lokeren) - www.labolokeren.be
 • Labo Woestyn (Moeskroen) - www.laboratoirejwoestyn.be
 • Activiteitencentrum AML Brussels (Brussel) - www.aml-lab.be/brussels
 • Activiteitencentrum Labo D. Declerck (Ardooie) - www.laboardooie.be

Het laboratorium vindt de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we deze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

1. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, administratieve gegevens, medische gegevens) voor de volgende doeleinden:
Uitvoeren van klinische biologie en pathologische anatomie analyses
Uitvoeren van arbeidsgeneeskundige, toxicologische en gerechtelijke analyses
Uitvoeren van medische analyses door externe laboratoria
In verband met bovenvermelde analyses: het verwerken van de patiëntenadministratie, het nagaan van de verzekerbaarheid, het nagaan van het facturatieproces, het sturen van informatie naar zorgverstrekkers.

2. Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer wij een onderzoeksvoorschrift ontvangen voor de uitvoering van medische analyses van een aanvrager (arts, dierenarts, laboratorium, arbeidsgeneesheer, vroedvrouw, verzekeringsinstelling, overheidsinstantie, natuurlijk persoon of rechtspersoon, dienst of ander orgaan).
Indien mogelijk worden uw identificatiegegevens aanwezig op het onderzoeksvoorschrift of op uw elektronische identiteitskaart (EID) geverifieerd bij de databank van het Rijksregister om ons te verzekeren dat de resultaten van onze onderzoeken en analyses correct gelinkt worden aan u als patiënt of eigenaar. De ondubbelzinnige identificatie van patiënten is een wettelijk

3. Rechtmatigheid van de verwerking

De uitvoering van analyses in de gezondheidszorg gebeurt op basis van onderzoeksvoorschriften van aanvragers. Het laboratorium is een wettelijk erkend laboratorium en voldoet aan de strenge eisen van de wetgeving m.b.t. erkende laboratoria. Het laboratorium richt de analyseresultaten uitsluitend aan de opdrachtgever, tenzij deze hiertoe schriftelijk andersluidende opdracht geeft.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden delen we uw persoonsgegevens met derde partijen die ons ondersteunen in onze medische analyses (zoals andere laboratoria van de Sonic Healthcare Benelux Groep), partijen die ons ICT-diensten leveren, verschillende instanties binnen de sociale zekerheid (ziekenfondsen, RIZIV, CoZo,...) voor zover als nodig is voor de uitvoering van onze verwerkingen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Het laboratorium garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens

Het laboratorium stelt alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij op basis van een risicoanalyse beveiligingstechnologieën en –maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de betrokken verwerkingsprocessen om onze hierboven beschreven doeleinden te realiseren.
We verzekeren u dat wij er op toezien dat de derde partijen die uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken de nodige maatregelen nemen om uw privacy te beschermen.

6. Cookie policy

Tijdens een bezoek aan onze sites kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Er zijn 2 soorten cookies : ‘First Party cookies’ en ‘Third Party cookies’.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Bijvoorbeeld cookies van Google Analytics of Facebook.

Het laboratorium maakt zeer weinig gebruik van cookies. De third party cookies zijn beperkt tot deze van Google Analytics en er wordt geen gebruik gemaakt van pixel tracking (stukjes code die op de website geïnstalleerd worden om op basis van surfgedrag advertenties te plaatsen).

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de sites gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Alle verdere informatie i.v.m. cookies gebruikt door Google Analytics kan u hier terugvinden.

7. Hoelang bewaren we je persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken, rekening houdende met de wettelijke bewaartermijnen.

8. Wat zijn uw privacy-rechten

 • Recht op inzage: u heeft het recht om op ieder ogenblik uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, de nodige informatie hierover te verkrijgen;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten;
 • Recht op vergetelheid: u heeft onder bepaalde voorwaarden, en zonder onredelijke vertraging, het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht op verwerkingsbeperking: u heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op beperking van verwerking te verkrijgen;
 • Recht op overdracht van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een leesbaar formaat te recupereren;
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit: het laboratorium past geen profiling of geautomatiseerde verwerking toe.

U kunt deze privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is vanwege het repetitieve karakter.
Bij uw aanvraag tot het uitvoeren van uw privacy-rechten, gaan wij steeds over tot verificatie van uw identiteit om te verzekeren dat enkel u in aanraking komt met uw persoonsgegevens.

9. Hoe kan u het laboratorium contacteren?

Voor meer informatie over dit privacy-beleid, het uitvoeren van uw rechten of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u best contact op met onze Data Protection Officer (DPO):
Via de website: contactformulier
Via mail: dpo@aml-lab.be (of privacy@aml-lab.be)
Telefonisch: 0032-(0)3/30.30.800
Via post: AML, t.a.v. DPO, Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen
U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, via mail naar commission@privacycommission.be of telefonisch op het nummer 02/274.48.00.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen. Als u doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat u alle cookies op deze website graag ontvangt. U kunt echter uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te wissen.